Audiotheque

Privacy policy

Huidige privacy policy duidt aan in welke omstandigheden AUDIOTHEQUE vof, met maatschappelijke zetel gevestigd te Karel van Hulthemstraat 45, KBO: 0849.114.442, (hierna “AUDIOTHEQUE”), persoonsgegevens verzamelt, bewerkt en gebruikt evenals de wijze waarop deze worden beveiligd. AUDIOTHEQUE verbindt zich ertoe om de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens zoals o.m. opgenomen in Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna “AVG”) strikt na te leven.

AUDIOTHEQUE houdt eraan de bij haar activiteiten betrokken partijen en gebruikers van haar diensten te informeren omtrent de persoonsgegevens die zij bewaart, de wijze waarop dit gebeurt evenals de redenen waarom zij dit doet. Deze informatie vindt u terug in de huidige privacy policy.

De huidige privacy policy betreft de gegevens waarbij AUDIOTHEQUE optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, t.t.z. wanneer AUDIOTHEQUE persoonsgegevens inzamelt voor haar eigen doeleinden en niet in opdracht van een klant.

Indien u van oordeel bent dat deze privacy policy niet op afdoende wijze uw privacy zou beschermen kan u ons steeds contacteren op info@audiotheque.be.

1.Verantwoordelijke

Uw gegevens kunnen worden opgeslagen en bewerkt door Audiotheque in functie van de uitvoering van haar activiteiten en diensten.

2. Categorieën van gegevens

Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door Audiotheque worden verwerkt. :

 • Naam en voornaam
 • Taal
 • Geboortedatum
 • Woonplaats/adres en plaats voor levering
 • Rekeningnummer
 • Vaste en/of mobiele telefoon
 • E-mailadres
 • Activiteiten op onze website
 • IP-Adres
 • Eventueel bijkomende persoonsgegevens die worden verstrekt

3. Doelstellingen en grondslagen van de verwerkingen

In het algemeen zal AUDIOTHEQUE slechts persoonsgegevens verwerken in de gevallen toegelaten door art. 6.1 AVG, t.t.z:

 • Wanneer dit noodzakelijk is in functie van het uitvoeren van een overeenkomst;
 • Teneinde te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting;
 • Wanneer dit noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene te beschermen;
 • Wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtsvaardigde belangen van de onderneming (b.v. voorkomen van fraude, interne administratie, direct marketing,…);

In het bijzonder verwerkt AUDIOTHEQUE uw persoonsgegevens voor de volgende doelstellingen:

 • Teneinde AUDIOTHEQUE toe te laten de prestaties waartoe zij zich verbindt optimaal uit te voeren:
  • Om prestaties op te volgen
  • Om met de juiste personen binnen de organisatie in contact te komen wanneer daartoe noodzaak bestaat
 • Algemeen klantenbeheer- en administratie, o.m. om aanvragen voor producten en diensten te behandelen;
 • Teneinde u – indien nodig – te contacteren in het kader van de producten of diensten die door AUDIOTHEQUE worden verstrekt;
 • Het sturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen naar klanten en betrokkenen;

Desgevallend zullen uw gegevens worden gebruikt om u onze diensten of producten te leveren, en dit op basis van de overeenkomst die met u werd gesloten hieromtrent. Wanneer nieuwsbrieven worden toegestuurd via de ons overgemaakte contactgegevens, of nieuwe of tijdelijke aanbiedingen worden gedaan die verband houden met eerder geleverde diensten of producten, gaat AUDIOTHEQUE ervan uit dat zij daartoe gerechtigd is op basis van een gerechtvaardigd belang als bepaald in art. 6.1 (f) AVG.

In het kader van haar wettelijke verplichtingen zal AUDIOTHEQUE uw gegevens doorgeven aan de fiscale of andere overheidsinstanties (BTW e.a.) indien zij hierom gevraagd wordt of daartoe verplicht is.

AUDIOTHEQUE maakt evenwel geen gebruik van automatische beslissingen op basis van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

4. Bewaartermijnen

AUDIOTHEQUE zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens werden verzameld. AUDIOTHEQUE zal uw gegevens dan ook bewaren zolang u van onze diensten gebruik maakt of tot de prestaties werden geleverd waartoe AUDIOTHEQUE zich heeft verbonden, alsook gedurende een periode van [vijf jaren] na de beëindiging hiervan m.o.o. de behandeling van eventuele nakomende diensten, klachten of vragen afkomstig van overheidsinstanties.

Na deze periode zullen alle persoonsgegevens worden verwijderd, met uitzondering van de hierna volgende categorieën:

 • Contactgegevens (Naam, voornaam, adres en e-mailadres) worden na bovenstaande periode voor een periode van 2 jaren bijgehouden teneinde contact te kunnen opnemen inzake eventuele verdere diensten of informatie.
 • Betalingen en facturatiegegevens worden een bijkomende periode van 2 jaren bijgehouden teneinde te voldoen aan fiscale verplichtingen. Een bijkomende periode kan worden genoodzaakt door wettelijke verplichtingen opgelegd aan AUDIOTHEQUE in dit verband.
 • Informatie die nodig kan zijn m.o.o. de bewijsvoering in het kader van geschillen tot tien jaar na de beëindiging van het contract of het geschil indien toepasselijk.

5. Doorgifte en derden

Uw gegevens worden in principe louter intern door AUDIOTHEQUE (of haar verbonden vennootschappen of rechtsopvolgers) verwerkt, waarbij zij desgevallend gebruik maakt van software van derden. Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. AUDIOTHEQUE garandeert dat iedere verwerking die door of voor haar door een verwerker geschiedt conform de geldende regelgeving zal gebeuren.

AUDIOTHEQUE doet wel beroep op bepaalde partijen teneinde haar dienstverlening optimaal te houden. Dit betreft onder meer dienstverlening inzake volgende elementen:

 • Internet omgeving (hosting website);
 • IT-Infrastructuur (Servers, CRM, mailservice e.d.);
 • ISP en telefonie aanbieders;
 • ….

Aangezien deze externe partijen in aanraking kunnen komen met persoonsgegevens verbindt AUDIOTHEQUE zich ertoe om de nodige verwerkersovereenkomsten met dergelijke externe partijen te sluiten teneinde een adequate bescherming van persoonsgegevens te kunnen verzekeren.

Soms is AUDIOTHEQUE ook verplicht om uw persoonsgegevens over te maken aan derden. Dit is voornamelijk het geval indien een wet ons hiertoe verplicht of indien publieke instanties het recht hebben om deze gegevens van ons te vragen. In principe zullen uw gegevens niet worden overgedragen naar derde landen (buiten de Europese Unie) noch aan enige internationale organisaties.

Naast de voormelde ontvangers geen persoonsgegevens aan een derde doorgeven zonder uw voorafgaande goedkeuring.

6. Cookies

Op onze website www.audiotheque.be wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën.

7. Rechten van de betrokkene

U heeft het recht op inzage en verbetering van de persoonsgegevens die AUDIOTHEQUE van u bewaart. Daarnaast kunt u eveneens het verwijderen van deze gegevens vragen in de gevallen zoals ze door de wetgeving worden voorzien of de goedkeuring die werd gegeven voor een verwerking van uw persoonsgegevens opnieuw intrekken (indien de verwerking op basis van toestemming is gebeurd). Afhankelijk van de gegevens die niet meer mogen worden verwerkt kan dit een impact hebben op de diensten die worden verschaft door AUDIOTHEQUE.

Indien u de verwerking van de gegevens door AUDIOTHEQUE betwist, kunt u om de beperking van de verwerking verzoeken tot een oplossing voor deze betwisting werd gevonden.

Tot slot bezit u eveneens een recht op overdracht van welbepaalde van uw gegevens indien de verwerking ervan gebeurt via geautomatiseerde procédés, en u kan zich zonder enige rechtvaardiging verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

Indien deze rechten wenst uit te oefenen kunt u een e-mail sturen naar het adres info@audiotheque.be.

Om de identiteit van de aanvrager te kunnen nagaan en te vermijden dat een onbevoegde persoon toegang zou krijgen tot persoonsgegevens dient hierbij een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of paspoort gevoegd te worden.

Indien u meent dat daartoe aanleiding bestaan kan u een klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

8. Beveiliging van de gegevens

AUDIOTHEQUE controleert permanent de beveiliging van de persoonsgegevens die binnen haar organisatie worden bewaard en verwerkt. Als verantwoordelijke voor de verwerking verbindt AUDIOTHEQUE zich er toe alle nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om te vermijden dat onbevoegde personen toegang krijgen tot de persoonsgegevens die haar werden toevertrouwd. Hiermee tracht zij eveneens het verlies, de vernietiging of de niet toegestane verdeling van deze gegevens te vermijden.

AUDIOTHEQUE gebruikt systemen die regelmatig worden geüpdatet, die encryptie van de gegevens toelaten en firewalls bevatten die overeenstemmen met de geldende standaard hieromtrent. AUDIOTHEQUE verbindt er zich toe u te informeren omtrent iedere inbreuk op deze privacy policy die een ernstige impact op u kan hebben.

9. Aanpassingen

Het staat AUDIOTHEQUE vrij deze privacy policy van tijd tot tijd éénzijdig te wijzigen, desgevallend in functie van wijzigende wetgeving. In dergelijk geval zal een aankondiging op de website worden gedaan.